xfpd 1.0

xfpd 1.0

Crossfire – Open Source –
xfpd is an OpenGL-based molecule viewer for
Folding@Home data. It is based upon fpd but was
rewritten to use GLUT. It supports stereoscopic
displays, hardware acceleration, and better
interactive rotation.

Tổng quan

xfpd là một Open Source phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Crossfire.

Phiên bản mới nhất của xfpd là 1.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

xfpd đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

xfpd Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho xfpd!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản